Paldiski Ühisgümnaasiumi COVID-19 leviku tõkestamise plaan

Uut õppeaastat alustame tavapäraselt, samas COVID-19 ei ole kadunud, peame sellega õppima elama.

COVID-19 leviku tõkestamise plaani eesmärk on koroonaviirusest tingitud mõjude vähendamine ja kooli täieliku sulgemise vältimine.

Koroonaviiruse leviku tõkestamise olulised ennetusmeetmed koolis:

 • Kooli fuajees on tagatud käte hügieeniks desinfitseerimisvahendid. Söökla ees ja tualettruumides on olemas kätehügieeni plakatid ja kätepesuvahendid (seebid).
 • Inimestevaheliste kontaktide vähendamine on olulise tähtsusega, vähendada erinevate gruppide kokkupuutumist nii palju kui võimalik. Üritusi kavandades tuleb kaaluda nende vajalikkust ja maandada viiruse leviku riske, korraldades ürituse hajutatult ja väiksemates rühmades. Õppekäike ja ekskursioone on soovitatav korraldada klasside või rühmade kaupa. Haiged ja haiguskahtlusega õpilased üritustel osaleda ei saa.
 • Välisreisid ja rahvusvahelised üritused on soovitatav edasi lükata. Tulles välisreisilt, tuleb jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni. Koolil on õigus suunata kõrge nakatumisriskiga riigist tulnud õpilane ja koolitöötaja distantsõppele.
 • Koolimajas on tagatud regulaarne ja piisav tuulutamine.
 • Igapäevase märgkoristuse korraldamine, koristamisel pesta erinevad pinnad (pingid, lauad, ukselingid, lülitid jm) tõhusalt nõuetekohaste pesemis- või desinfitseerimisvahenditega.
 • Õpilaste juhendamine hingamisteede hügieeni osas. Kui aevastatakse või köhitakse, siis tuleb katta oma suu ja nina ühekordse salvrätikuga ning visata siis see koheselt prügikasti ja puhastada seejärel käed. Kui ei ole salvrätikut, siis kasutada oma varrukat (küünarvarre osa), aga mitte paljast kätt.
 • Koolis käivad vaid terved õpilased ja personal, haigusnähtudega tuleb jääda Kooliõel ja koolitöötajal on õigus saata haigusnähtudega laps koju.

 

 • Koolis haigestunud õpilane või koolitöötaja peab kohe koju minema. Haigestunud koolitöötaja teavitab haigestumisest juhtkonda, haigestunud õpilane pöördub kooliõe, klassijuhataja või õpetaja poole. Haigestunud õpilane suunatakse eraldi ruumi (kooliõe kabinetti) ja antakse isikukaitsevahendid. Alaealise õpilase puhul tuleb kutsuda vanem õpilasele järele. Kui õpilase terviseseisund enne vanema kohale jõudmist silmnähtavalt halveneb, tuleb helistada 112.
 • Koolil on piisav varu isikukaitsevahendeid ja hügieenitarbeid, kontaktisikuks on majandusjuhtaja.
 • Õpilane või koolitöötaja võib kooli jälle naasta siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks.

 

 • Teabevahetuseks kasutatakse kooli kasutuses olevaid kokkulepitud teavitamise kanaleid (e-kool, e-aadresside listid, kooli koduleht, Facebook, infotahvlid jm). Päevakohane koolikorralduslik info on vajadusel infosildina väljas kooli välisuksel.
 • Õpilane, tema vanem, koolitöötaja või Terviseamet teavitab kooli, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust.
 • Kool teavitab juhtunust koolipere liikmeid ja vanemaid. Teavituse koostamisel tuleb olla delikaatne, mainimata haigestunu nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.
 • COVID-19 diagnoosi kinnituse korral peab kohe sulgema kõik kooliruumid. Kool läheb kaheks nädalaks distantsõppele. Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi, positiivse testi korral jääb ta endiselt isolatsiooni.
 • Kooli ruumides viiakse läbi kõikide pindade desinfitseerimine (sh uksekäepide, prügikast ja kraanisegisti, lauad jne) vastavalt Terviseameti soovitustele. Ruumid on lubatud avada 48 tunni möödudes ruumide sulgemisest tingimusel, et ruumid on nõuetekohaselt desinfitseeritud.
 • Kui riigis on kehtestatud hädaolukord või on mitmeid piiranguid viiruse leviku tõkestamiseks. Koolid on avatud, kuid vajalik on kontaktõppes olevaid õpilasi hajutada nii, et kooli/klasside täituvus on kuni 50%. Kontaktõpe on oluline tagada esmajärjekorras põhikooli I ja II astme õpilastele ning hariduslike erivajadustega õpilastele.
 • Õpilaste füüsiliste kontaktide vähendamiseks korraldame sellisel juhul õppetöö hajutatult (hajutatud koolipäeva algus, erinevatel aegadel vahetunnid, hajutatud söögivahetunnid, õuesõpe, e-õppe päevad jm).
 • Kui riigis on kehtestatud eriolukord. Koolid on suletud ja õpilased on viidud distantsõppele, osaline kontaktõpe toimub vaid vajaduspõhiselt hariduslike erivajadustega õpilastele eelnevalt läbimõeldud kava ning kõiki osapooli puudutavate kokkulepetega.
 • Koolimajja külalised ega lapsevanemad ette teatamata ei tule. Peab olema eelnevalt kokku lepitud ja õpetaja võtab külalise vastu välisuksel, külaline/ lapsevanem registreeritakse garderoobihoidja juures, külaline desinfitseerib käed.

 

TEGEVUSKAVA

KOLM VÕIMALIKKU STSENAARIUMI

ROHELINE PLAAN

Viiruse levik on kontrolli all.

 • Mõnel klassil on hilisem päeva algus vastavalt tunniplaanile.
 • Kohustuslik õuevahetund.
 • Desinfitsaatorid olemas fuajeedes.
 • Tualettides, söökla ees ja kraanikausiga klassides on olemas seebid.
 • Koolimajas igapäevane märgkoristus.
 • Klassiruumide tuulutamise kohustus kõigil ja kõikides ruumides.
 • Õpetajad teevad ennetustööd (kohustuslik): rääkida hügieeninõuetest, distantsi hoidmisest jms
 • Iga õpetaja püüab õpetada õpilastele ka enesejuhtimise oskusi ja kasulikke õpistrateegiaid, et distantsõppe korral hakkama saada.

KOLLANE PLAAN

Teatud piirangud, kehtib hajutamise nõue. Kool on avatud, kuid kooli täituvus 50%

 • Koolijuht koos juhtkonnaga hindab lähtuvalt olukorrast riske ja vajadust kokku kutsuda kriisimeeskond.
 • Kriisimeeskond vaatab üle kooli kriisiplaani (sh töökorralduse, infoliikumise, asendamised jm) ja vajadusel ajakohastab seda lähtuvalt nakkusohust ning paneb paika rollid.
 • klass ja HEV klassid tavapäraselt koolis. 2.-6.klassil 1 distantsõppe päev nädalas. 7.-12.klassil õppetöö vastavalt 2 nädalat koolis ja 1 nädal distantsõppel. Õpetajad on koolimajas.
 • Koolipäevas on tagatud aeg klassi- ja tööruumide õhutamiseks, pindade puhastamiseks jm.
 • Kooli juhtkond korraldab vajadusel söögivahetunnid ümber nii, et laste toitlustamisel oleks võimalik tagada distantsi hoidmine ja hügieenireeglite täitmine.
 • Koolijuht korraldab vajadusel koostöös vallavalitsusega ümber õpilaste toitlustamise.

PUNANE PLAAN

Riigis on eriolukord. Kool on suletud.

 • Kool lähtub õppetöö korraldamisel Vabariigi Valitsuse korraldustest.
 • Kõik õpilased on viidud distantsõppele
 • Rakendatakse erisusi hindamissüsteemis. Hindamine on paindlik ja rõhk on õppeprotsessil. Rohkem sõnalist hinnangut.
 • Õpetajate koosolekud, nõupidamised toimuvad veebipõhiselt.
 • Kool laenutab distantsõppeks vajadusel ja võimalusel õpilastele kooli sülearvutid  ja sõlmib kasutusrendi lepingud
 • Koolimaja on õppetööks suletud ja kõik koolimajja sisenevad ja koolist lahkuvad isikud fikseeritakse ja märgitakse vastavasse vihikusse.
 • Juurdepääs kooli territooriumile on suletud.
 • Õpetaja edastab õpilastele õigeaegselt distantsõppe ülesanded e-kooli koduste ülesannete kaudu.
 • Õpetajad teevad tihedat koostööd distantsõppe ülesannete koostamisel, et jälgida õpilaste õpikoormust.
 • .Juhtkond omab ülevaadet distantsõppe ülesannetest ning vajadusel koordineerib, et õpilased ei oleks ülekoormatud.
 • Klassijuhataja jälgib igapäevaselt õpilaste distantsõppes osalemist ning vajadusel võtab koheselt ühendust lapsevanemaga
 • Klassijuhataja korraldab on-line infotunde/klassijuhatajatunde oma klassi õpilastele ja vajadusel ka lapsevanematele.
 • Kõikides õppeainetes toimuvad distantsõppe ajal veebitunnid, kuid mitte rohkem kui 3 veebitundi päevas ühele klassile. Veebitunnid registreeritakse õpetajate poolt drive