ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUD

ÕPPEAASTA 2019-2020

Paldiski Ühisgümnaasiumi õppenõukogu nr.1

Paldiskis 30.09.2019

Päevakord:

 1. Õppenõukogu tegevuse reglemendi kehtestamine.
 2. Õppenõukogu sekretäri valimine.
 3. Koolieksam 2020.
 4. Kooli kodukorrale arvamuse andmine.

 

Paldiski Ühisgümnaasiumi õppenõukogu nr.2

Paldiskis 13.01.2020

Päevakord:

 1. Sisehindamise aruande läbiarutamine.
 2. Kooli põhimääruse projekti kohta arvamuse andmine.

 

Paldiski Ühisgümnaasiumi õppenõukogu nr.3

Paldiskis 23.04.2020

Päevakord:

 1. PÜG-i õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava ning selle muudatuste kohta

 

Paldiski Ühisgümnaasiumi õppenõukogu nr.4

Paldiskis 8.06.2020

Päevakord:

 1. Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljastamise otsustamine
 2. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine, tunnustamine ja erandkorras täiendavale õppetööle jätmine

 

Paldiski Ühisgümnaasiumi õppenõukogu nr. 5

Paldiskis 28.08.2020

Päevakord:

 1. Õppeaasta 2019/2020 õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja arvamuse andmine
 2. 2020/2021 õa üldtööplaani kinnitamine ja arvamuse andmine. Uue õppeaasta eesmärkide läbiarutamine.
 3. Oma esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu.