PALDISKI PÕHIKOOLI VASTUVÕTU TINGIMUSED JA KORD

                                                                                               Kehtestatud direktori käskkirjaga

                                                                                                                                              1-1/14  10.02.2016

                Kooskõlastatud hoolekogu koosolekul 9.02.2016  

 

                Aluseks PGS § 27                                                                 

 

  1. Põhikooli klassidesse võetakse vastu kõik Paldiski Põhikooli teeninduspiirkonnas elavad õpilased lapsevanema sooviavalduse alusel. Avalduse blanketi saab sekretäri käest. Sooviavaldusele lisatakse väljavõte eelmise kooli õpilasraamatust (välja arvatud 1. klassi astujad), õpilaspileti foto, kooliarsti vaatluskaart, koolivalmiduskaart (1.klassi astuja).
  2. Koolil on õigus välja selgitada 1.klassi astuva õpilase koolivalmidus (sealhulgas ka eesti keele oskus).
  3. Õppeperioodi jooksul (väljaspool suvist koolivaheaega) mõjuvatel põhjustel (nt elukohavahetus) vastuvõttu taotlevate õpilaste  küsimus otsustatakse ja teatatakse õpilasele või tema vanematele mitte rohkem kui 3 tööpäeva jooksul avalduse esitamisest.
  4. Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima vastavas klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.  Õpilasele koostatakse individuaalne õppekava lähtudes eelnevast õpikogemusest ja arvestades kooli õppekava.